CIUREX-4 DYSTRYBUTOR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Zadzwoń do nas +48 603 645 465

Zapraszamy
Zapraszamy
Zapraszamy
Materiały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały Budowlane
Materiały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały Budowlane

PRZESŁANKI I FORMY STRATEGII DYWERSYFIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA CIUREX-4 ŁUKASZ CIURA

 

Dywersyfikacja oznacza rozproszenie działalności przedsiębiorstwa Ciurex-4 na kilku wybranych dziedzinach i rozdzielnie między nie całego własnego potencjału. Polega ona na wchodzeniu w nowe dla przedsiębiorstwa dziedziny działalności, nabywaniu nowych kompetencji dla wzmocnienia konkurencyjności lub na opanowywaniu nowych rynków zbytu. Jest wobec tego pewnym zbiorem działań strategicznych, które wymagają uwzględnienia nowego zbioru kluczowych czynników sukcesu. Przy tak rozumianym pojęciu dywersyfikacji za strategię dywersyfikacji przedsiębiorstwa Ciurex-4 należy uznać przedsięwzięcia polegające na przegrupowaniu środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa na działania zasadniczo różne od prowadzonych w przeszłości, co wymaga zaangażowania się w branże, technologie i rynki, które są nowe dla przedsiębiorstwa, z produktami także dla niego nowymi. Strategia ta prawie zawsze wymaga nowych finansowych inwestycji, a jej efektem jest wzrost potencjału rozwojowego. Można zatem stwierdzić, że strategia firmy zdywersyfikowanej polega na ukształtowaniu odpowiedniego rozkładu swoich jednostek (sektorów) w odpowiednich fazach cyklu życia oraz na opracowaniu metod przejścia jednostek strategicznych wraz z rozwojem sektora z fazy do fazy, czyli na utrzymaniu odpowiedniego rozkładu w okresach przyszłych.

 

Strategia dywersyfikacji może być dla firmy Ciurex-4 bardzo atrakcyjna, gdyż jest źródłem tworzenia efektu synergii – działanie jednej branży w ramach danej struktury organizacyjnej wspomaga działanie innych. Dlatego szczególnie ważne jest poprawne oszacowanie rzeczywistych korzyści z efektu synergii między tradycyjnymi a nowymi dziedzinami działalności. Przecenienie tych korzyści, co często wynika z trudności oceny sytuacji konkurencyjnej w nowej dziedzinie oraz realnych kosztów finansowych dywersyfikacji może doprowadzić do klęski przedsiębiorstwa. Kolejnym motywem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw jest chęć rozproszenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w ramach wyłącznie jednej branży. Dzięki obecności w różnych sektorach, przedsiębiorstwo nadal będzie osiągało przychody, nawet gdy w jednej branży dojdzie do okresowego pogorszenia koniunktury. Inne przesłanki i motywy podjęcia decyzji o dywersyfikacji przedsiębiorstwa przedstawiono w tabeli 1.

 

Determinanty i przyczyny dywersyfikacji przedsiębiorstwa Ciurex-4 Łukasz Ciura

Grupa czynników

Charakterystyka

Potrzeba przetrwania

Przejawiająca się przez: wyrównanie popytu na kurczącym się lub zanikającym rynku, kompensowanie przestarzałej technologii lub trudnych warunków geograficznych spowodowane zmieniającymi się czynnikami otoczenia.

Potrzeba stabilizacji

Zaspokaja się dzięki: wyeliminowaniu lub wyrównaniu okresowych załamań popytu, utrzymaniu zatrudnienia na danym poziomie, zabezpieczeniu równowagi między nowymi a starymi produktami, sprostaniu nowym produktom konkurencji, przywiązaniu odbiorców do danej firmy Ciurex-4, rozłożeniu ryzyka na kilka segmentów rynku, osiągnięciu mocnej konkurencyjnej pozycji przez oferowanie produktów substytucyjnych.

Konieczność produkcyjnej utylizacji zasobów

Utylizowanie odpadów lub produktów ubocznych, utrzymanie równowagi w zakresie integracji pionowej, odpowiednie wykorzystanie podstawowych surowców, zagospodarowanie wolnych mocy produkcyjnych, wykorzystanie innowacji produktowych pochodzących z własnych badań, wykorzystanie nadmiaru pojemności rynkowej przez zróżnicowanie i zwiększenie oferty towarowej, wykorzystanie posiadanej pozycji i marki rynkowej.

Przystosowanie do zmiennych potrzeb odbiorców

Wychodzenie naprzeciw popytowi
i potrzebom zdywersyfikowanych handlowców, sprostanie specyficznym wymaganiom ważnych klientów, udoskonalenie wytwarzanych produktów przez włączenie do produkcji wyrobów pomocniczych lub komplementarnych.

Umożliwienie rozwoju

Polega na: występowaniu przeciwko nasyceniu rynku dotychczasowymi produktami, reinwestowaniu dochodów w działania dywersyfikacyjne zamiast płacenia dywidend, korzystaniu ze sposobności atrakcyjnych fuzji i akwizycji, stymulowaniu sprzedaży podstawowych produktów przedsiębiorstwa Ciurex-4, pobudzaniu rozwoju nie tylko w celu poprawy sytuacji ekonomicznej, lecz także aby usatysfakcjonować właścicieli przedsiębiorstwa.

Pozostałe czynniki

Maksymalizowanie korzyści w istniejącej strukturze podatkowej, utrzymanie za wszelką cenę zakupionych przedsiębiorstw lub produkowanych wyrobów, podtrzymanie reputacji kierownictwa, realizacja poleceń właścicieli, wzmocnienie firmy przez pozyskanie fachowego kierownictwa . 

CELE I STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA CIUREX-4 ŁUKASZ CIURA

Od początku istnienia firmy Ciurex-4 Łukasz Ciura, głównymi celami jej działalności są: sprzedaż materiałów budowlanych, działalnoś

budowlana w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, działalność developerska. Działalność budowlana opiera się o nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie, zapewniające wysokie walory użytkowe budowanych obiektów. Mając na uwadze powyższe firma zauważyła, iż sprzedawane nowe materiały budowlane wymagają przeszkolenia z ich użycia, dlatego w 2008 roku wprowadziła kursy doszkalające dla przedsiębiorców, klientów firmy Ciurex-4. Program kursów obejmował zarówno zajęcia teoretyczne z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych jak również zajęcia praktyczne dające niezbędne doświadczenie budowlane. Przygotowując osoby szkolone do pracy na budowie, szczególny nacisk położono na stronę praktyczną kursów, odbywających się na terenie Ciurex-4 Łukasz Ciura, który został przystosowany do warunków placu budowy. Do tej pory zrealizowaliśmy już kilkanaście kursów budowlanych, m. in. kurs ze sposobu ocieplania ścian

Naszym celem jest poprzez wysoką jakość i rzetelność realizowanych budynków uzyskiwać pełne zadowolenie i satysfakcję naszych klientów. Pozwoli to na dalsze wzmacnianie marki naszej firmy na bazie systemów zarządzania jakością, zgodnych z międzynarodowymi certyfikatami uzyskiwanymi i przestrzeganymi w tej dziedzinie.

W związku z tym, iż prowadzimy także działalność handlową - sprzedaż materiałów budowlanych, prowadzimy szkolenia budowlane z tych produktów, które są sprzedawane w naszej firmie, aby przeszkolić naszych klientów i ich pracowników z zakresu wykorzystania zakupionych materiałów budowlanych.

Nasza strategia opiera się na dogłębnej analizie przewidywanej na najbliższe 3 lata koniunktury w budownictwie, nie ograniczając się tylko do terenu regionu opolskiego. Będziemy podejmować współpracę z każdym solidnym partnerem, instytucją lub firmą, aby dalej rozwijać i zwiększać efektywność własnej działalności. W tym zakresie dopuszczamy różne formy współdziałania.

W naszej strategii istotne miejsce zajmuje unowocześnianie organizacji i zarządzania, a także dbałość o wysoką jakość kadr wszystkich szczebli, ze szczególnym naciskiem na średni i niższy szczebel, dbałość o jak najmniejszą fluktuację pracowników, ich szkolenie i doskonalenie zawodowe.

 

STRATEGIA ROZWOJOWA CIUREX-4 ŁUKASZ CIURA

Systematycznie analizując zachowanie się rynku budowlanego, developerskiego
i szkoleniowego wypracowujemy strategię działania na najbliższe lata.

Do podstawowych celów zalicza się:

  1. Osiągnięcie nowoczesnego modelu organizacyjnego szczególnie w zakresie zarządzania, współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz systemu finansowo-księgowego według standardów U.E.

  2. Rozwój firmy oprzeć na wieloletniej analizie przewidywanej koniunktury w budownictwie i działalność developerskiej, przewidywanego popytu w tej dziedzinie w regionie opolskim, a także w innych regionach intensywnie rozwijających.

  3. Powiązać rozwój przedsiębiorstwa Ciurex-4 Łukasz Ciura z możliwościami wykorzystywania środków U.E, w tym do właściwego ukierunkowania podejmowanych działań, jak też rozwijania własnego zaplecza sprzętowo – transportowego, uruchomienia nowych rodzajów szkoleń budowlanych, a co za tym idzie – wypracowanie potencjału finansowego firmy.

  4. Opracować i wdrożyć plan zapewnienia wysokiej jakości kadr niższego i średniego szczebla, stale zmniejszać fluktuacje kadr, wiązać systemowo ludzi z firmą, stworzyć system szkolenia, doskonalenia zawodowego i motywacji- przyjąć to jako jeden z warunków sprawnego funkcjonowania Ciurex-4 Łukasz Ciura w przyszłości.

  5. Wprowadzić nowoczesną organizację i zarządzanie dostosowane do coraz większego potencjału firmy.

  6. Zinformatyzować wszystkie komórki organizacyjne tak, aby umożliwić lepszą i szybką komunikację wewnętrzną, ciągłą i bieżącą kontrolę stanu realizacji zadań, umożliwić lepsze funkcjonowanie wewnętrznego zaopatrzenia.

  7. Rozszerzyć przedmiot działania w kierunku eliminowania pośredników. Rozwój działalności około budowlanej, zabezpieczającej potrzeby własne ale też zwiększając udział tego typu działalności w zyskach Przedsiębiorstwa (obsługa inwestycji, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, usług kompleksowego wykończenia domków i mieszkań).

  8. Wprowadzić bardziej intensywne formy działalności pionu marketingu i obsługi Klienta, w tym min. : 

    • wprowadzenie lepszych formuł podpisywanych umów z Klientami, uniezależniając się np. od nieprzewidzianych ruchów cen materiałów budowlanych, czy nagłych istotnych decyzji rządzących.

 

 

Wszystkie te działania powinny przygotować firmę do roli znaczącego partnera inwestycyjnego w branży budowlanej zarówno w województwie opolskim jaki i w całej Polsce.